Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, Trường Đại học Kinh tế

I. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT
Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (tên giao dịch tiếng Anh là: Center for Higher Educational Quality Assurance, UEB-VNU), được thành lập theo Quyết định số 2175/QĐ-TCNS ngày 09/12/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế với sứ mạng góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo của Trường, hướng tới trở thành đơn vị nghiên cứu, tư vấn có uy tín về đảm bảo chất lượng giáo dục, là cầu nối giữa các tổ chức kiểm định quốc tế và các cơ sở đào tạo tại Việt Nam.
II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
1. Chức năng:

1. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong quản lý và  thực hiện chuyên ngành về công tác đánh giá, kiểm định, đảm bảo chất lượng giáo dục và khảo thí trong Trường;

2. Tổ chức  đào tạo, nghiên cứu, tư vấn các vấn đề liên quan tới đánh giá, kiểm định, đảm bảo chất lượng và hiệu quả giáo dục.

2. Nhiệm vụ:

1. Nhiệm vụ đảm bảo chất lượng:

a) Đầu mối thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục đơn vị đào tạo và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của Trường theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐHQGHN, các tổ chức kiểm định chất lượng trong khu vực và quốc tế;

b) Quản lý, giám sát, tổ chức thực hiện các hoạt động đánh giá trong Trường;

c) Nghiên cứu ứng dụng các mô hình đảm bảo chất lượng trong nước và quốc tế vào thực tiễn;tham mưu giúp Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn về công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục;

d) Đề xuất kế hoạch cải tiến chất lượng sau tự đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục; hướng dẫn, giám sát và kiểm tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng ở các đơn vị trong Trường;

e) Tổ chức các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo và tập huấn chuyên môn về công tác đánh giá, đảm bảo chất lượng, khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục cho cán bộ trong Trường và các tổ chức xã hội, giáo dục ngoài Trường;

g) Phối hợp với Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác phát triển xây dựng, mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế.

2. Nhiệm vụ khảo thí:

a) Đầu mối tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi thi học phần; tư vấn, quản lý, cung cấp và đánh giá toàn bộ đề thi học phần cho các hệ đào tạo đại học và sau đại học;

b) Giám sát quy trình và thực hiện các hoạt động về khảo thí trong Trường;

c) Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn liên quan đến việc tổ chức thi , kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học;

d) Tổ chức lưu giữ và bảo mật cơ sở giữ liệu của Trường về công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng và khảo thí;

e) Đầu mối tập hợp kết quả của các đơn vị trong Trường để thực hiện nhiệm vụ ba công khai theo đúng quy định.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường ĐHKT giao.

>>> Xem chi tiết tại đây

Các tin khác
 
GIỚI THIỆU TIN TỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Giới thiệu về ĐHKT Tin Đào tạo Giới thiệu hoạt động đào tạo Giới thiệu hoạt động NCKH
Hệ Giá trị cốt lõi Tin Nghiên cứu khoa học Chương trình ĐT đại học Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh
Cơ cấu tổ chức Hoạt động đoàn thể Chương trình ĐT sau đại học Nhóm nghiên cứu mạnh
Đội ngũ giảng viên Tin tổ chức Chương trình ĐT liên kết quốc tế Thống kê
Ba công khai Tuyển dụng Chương trình ĐT ngắn hạn Hội thảo quốc tế
      Tài nguyên số
TUYỂN SINH GÓC CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN GÓC SINH VIÊN
Tuyển sinh đại học Thông tin cho cán bộ - giảng viên Cổng TT đào tạo đại học
Tuyển sinh sau đại học Đội ngũ giảng viên Khảo sát trực tuyến
Tuyển sinh văn bằng ĐT thứ hai Hoạt động công đoàn Thông tin cho sinh viên  
Tra cứu tuyển sinh sau đại học Thư viện ảnh Đường đến trường  
Liên hệ tuyển sinh Tài nguyên số Biểu mẫu  
    Kênh giải trí UBEtv  
 
Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341
Email:news_ueb@vnu.edu.vn
Website: dbcl.ueb.edu.vn