Thông báo Kế hoạch ĐTKS sinh viên tốt nghiệp năm 2019 về tình hình việc làm và chương trình đào tạo

Căn cứ Công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31/8/2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp; Hướng dẫn số 581/HD-ĐHQGHN ngày 20/2/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc hướng dẫn đánh giá chất lượng thông qua phản hồi từ các bên liên quan; Quyết định số 3081/QĐ-ĐHKT ngày 07/11/2013 của Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành Quy định về các hoạt động điều tra, khảo sát đánh giá hoạt động đào tạo, công tác tổ chức, đoàn thể và hỗ trợ người học tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN,

Trường Đại học Kinh tế (ĐHKT) tiến hành điều tra khảo sát (ĐTKS) trưng cầu ý kiến sinh viên tốt nghiệp (SVTN) năm 2019 như sau:

1.      Tên cuộc ĐTKS: Trưng cầu ý kiến SVTN năm 2019 về tình hình việc làm và chương trình đào tạo (CTĐT) được thụ hưởng tại Trường.

2.      Đối tượng ĐTKS: Toàn bộ SVTN năm 2019 thuộc các ngành đào tạo của Trường ĐHKT - ĐHQGHN.

3. Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2020 đến tháng 3/2021.

4. Phương pháp thực hiện

Sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng nhằm thu thập thông tin với bảng hỏi được thiết kế theo Công văn hướng dẫn đánh giá chất lượng thông qua phản hồi từ các bên liên quan của ĐHQGHN.

Tiến hành khảo sát thu thập thông tin theo hướng “lần theo dấu vết” đối với SVTN theo nội dung định sẵn thông qua phỏng vấn trực tiếp hoặc gián tiếp qua điện thoại/gửi email.

5. Công cụ khảo sát trưng cầu ý kiến người học

Cuộc ĐTKS sử dụng phiếu trưng cầu ý kiến - được thiết kế (kèm theo phụ lục) để khảo sát tình hình việc làm của SVTN năm 2019 và đánh giá mức độ đáp ứng của các khối kiến thức/kỹ năng mà sinh viên được thụ hưởng từ CTĐT trong công việc.

Các kết quả phân tích, đánh giá trên cơ sở tổng hợp các vấn đề từ phiếu hỏi được thiết lập thành báo cáo đánh giá cung cấp bức tranh chung về sản phẩm đào tạo của Nhà trường, đồng thời được các Khoa/Viện sử dụng như là thông tin thứ cấp cho việc rà soát, điều chỉnh chương trình dạy học.

6. Phân công công việc

STT

Nội dung nhiệm vụ

Thực hiện

Thời hạn hoàn thành

Đơn vị

chủ trì

Đơn vị

phối hợp

1.       

-   Xây dựng kế hoạch ĐTKS.

-   Lập dự trù kinh phí.

Tổ ĐTKS

Phòng KHTC

Tháng 6/2020

2.       

-   Tập huấn điều tra.

 

Tháng 6/2020

3.       

-   Tiến hành điều tra “lần theo dấu vết” và thu thập thông tin theo phiếu hỏi

Các Khoa/Viện

Tháng 7/2020

4.       

-   Mã hóa phiếu và nhập số liệu (SPSS).

-   Rà soát và làm sạch số liệu.

 

Tháng 8/2020

5.       

-   Xử lý và phân tích số liệu về:

 

Tháng 9/2020

+ Tình hình việc làm

+ Đánh giá CTĐT

6.       

-   Viết báo cáo kết quả khảo sát:

 

 

 

   + Về CTĐT được thụ hưởng tại trường ĐHKT và đề xuất giải pháp can thiệp theo mục tiêu đào tạo.

Các Khoa/Viện

Tổ ĐTKS

Tháng 11/2020

+ Về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2019.

Tổ ĐTKS

 

Tháng 12/2020

7.       

-   Gửi báo cáo về kết quả phản hồi của SVTN năm 2019 về CTĐT cho Viện ĐBCLGD.

Tổ ĐTKS

TT ĐBCLGD

Trước 30/11/2020

8.       

-   Gửi báo cáo về kết quả phản hồi của SVTN năm 2019 về tình hình việc làm cho Bộ GD&ĐT.

-   Công khai tình hình việc làm của SVTN trên web của Nhà trường và Bộ GD&ĐT

Tổ ĐTKS

TT ĐBCLGD

Trước 31/12/2020

9.       

-   Tổng hợp, thông báo kết quả ĐTKS đến Ban Giám hiệu, các Khoa/Viện và lưu giữ kết quả.

Tổ ĐTKS

TT ĐBCLGD

Tháng 01/2021

Trên đây là kế hoạch triển khai cuộc điều tra khảo sát trưng cầu ý kiến SVTN năm 2019 về tình hình việc làm và CTĐT được thụ hưởng tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, đề nghị các đơn vị có liên quan thực hiện tốt kế hoạch này./.
Xem chi tiết ==> tại đây
Trường ĐHKT

Các tin khác
 
GIỚI THIỆU TIN TỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Giới thiệu về ĐHKT Tin Đào tạo Giới thiệu hoạt động đào tạo Giới thiệu hoạt động NCKH
Hệ Giá trị cốt lõi Tin Nghiên cứu khoa học Chương trình ĐT đại học Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh
Cơ cấu tổ chức Hoạt động đoàn thể Chương trình ĐT sau đại học Nhóm nghiên cứu mạnh
Đội ngũ giảng viên Tin tổ chức Chương trình ĐT liên kết quốc tế Thống kê
Ba công khai Tuyển dụng Chương trình ĐT ngắn hạn Hội thảo quốc tế
      Tài nguyên số
TUYỂN SINH GÓC CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN GÓC SINH VIÊN
Tuyển sinh đại học Thông tin cho cán bộ - giảng viên Cổng TT đào tạo đại học
Tuyển sinh sau đại học Đội ngũ giảng viên Khảo sát trực tuyến
Tuyển sinh văn bằng ĐT thứ hai Hoạt động công đoàn Thông tin cho sinh viên  
Tra cứu tuyển sinh sau đại học Thư viện ảnh Đường đến trường  
Liên hệ tuyển sinh Tài nguyên số Biểu mẫu  
    Kênh giải trí UBEtv  
 
Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341
Email:news_ueb@vnu.edu.vn
Website: dbcl.ueb.edu.vn