Cơ cấu tổ chức của TT Đảm bảo Chất lượng Giáo dục

I. Giám đốc

Họ và tên/ Thông tin liên hệ

Nhiệm vụ


Nguyễn Thị Minh Phượng

Điện thoại: (84-24) 3754.7506 + máy lẻ 102

Email: phuongntm@vnu.edu.vn

- Theo dõi/chỉ đạo thực hiện các mảng hoạt động chung bao gồm: khảo thí, kiểm định chất lượng và kiểm tra đánh giá

- Xây dựng và phát triển các quan hệ đối tác với các đơn vị có liên quan phục vụ cho nhiệm vụ tư vấn, tham mưu và giúp việc cho Ban giám hiệu trong triển khai các hoạt động ĐBCL


II. Chuyên viên

Họ và tên/ Thông tin liên hệ

Nhiệm vụ


Đào Thị Thanh Huyền

Điện thoại: (84-24) 3754.7506 + máy lẻ 103

Email: Daohuyen@vnu.edu.vn

- Khảo thí:

+ Triển khai hoạt động xây dựng bộ đề thi/ngân hàng câu hỏi thi, trọng số nội dung và cấu trúc đề thi;

+ Quản lý phần mềm quản lý và rút đề thi;

+ Quản lý, lưu trữ các bộ đề thi;

+ Nhận và sao in đề thi;

- Hành chính.

- Các nhiệm vụ khác có liên quan.


Phạm Thị Ngọc Lan

Điện thoại: (84-24) 3754.7506 + máy lẻ 103

Email: Lanptn@vnu.edu.vn

- Kiểm định chất lượng: triển khai hoạt động tự đánh giá.

­- Thực hiện báo cáo 3 công khai hàng năm theo yêu cầu của Bộ giáo dục và đào tạo.

- Cung cấp số liệu xếp hạng đại học.

- Các nhiệm vụ khác có liên quan.


Hồ Thị Thương Huyền

Điện thoại: (84-24) 3754.7506 + máy lẻ 103

Email: hothithuonghuyen@vnu.edu.vn

- Kiểm tra Đánh giá: tổ chức giám sát các hoạt động đánh giá nâng cao chất lượng đào tạo đối với hệ đào tạo Đại học và Sau đại học, bao gồm: các hoạt động đánh giá về hoạt động đào tạo; chương trình đào tạo; tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp và chương trình đào tạo đã được thụ hưởng; sự hài lòng của nhà sử dụng lao động đối với sinh viên tốt nghiệp;

- Triển khai hoạt động giảng viên tự đánh giá;

- Các nhiệm vụ khác có liên quan.Các tin khác
 
GIỚI THIỆU TIN TỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Giới thiệu về ĐHKT Tin Đào tạo Giới thiệu hoạt động đào tạo Giới thiệu hoạt động NCKH
Hệ Giá trị cốt lõi Tin Nghiên cứu khoa học Chương trình ĐT đại học Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh
Cơ cấu tổ chức Hoạt động đoàn thể Chương trình ĐT sau đại học Nhóm nghiên cứu mạnh
Đội ngũ giảng viên Tin tổ chức Chương trình ĐT liên kết quốc tế Thống kê
Ba công khai Tuyển dụng Chương trình ĐT ngắn hạn Hội thảo quốc tế
      Tài nguyên số
TUYỂN SINH GÓC CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN GÓC SINH VIÊN
Tuyển sinh đại học Thông tin cho cán bộ - giảng viên Cổng TT đào tạo đại học
Tuyển sinh sau đại học Đội ngũ giảng viên Khảo sát trực tuyến
Tuyển sinh văn bằng ĐT thứ hai Hoạt động công đoàn Thông tin cho sinh viên  
Tra cứu tuyển sinh sau đại học Thư viện ảnh Đường đến trường  
Liên hệ tuyển sinh Tài nguyên số Biểu mẫu  
    Kênh giải trí UBEtv  
 
Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341
Email:news_ueb@vnu.edu.vn
Website: dbcl.ueb.edu.vn